ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України"

Дата: 21.01.2021 11:39
Кількість переглядів: 653

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2007 р. N 1333

Київ

Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, а також описи диплома та нагрудного знака, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

3. Міністерству молоді та спорту і Міністерству фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виплати Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

 

Інд. 28

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. N 223)

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

1. Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Премія) присуджується молоді, особливі досягнення якої сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні.

2. Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові України протягом календарного року, що передує її присудженню. При цьому можуть також враховуватися досягнення кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Щороку присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна.

Премія не присуджується повторно, а також за досягнення, передбачені у пункті 3 цього Положення, за які особи відзначені державними нагородами.

3. Премія присуджується за особливі досягнення, що сприяють розвитку молодіжних ініціатив на місцевому рівні, у попередньому році за такими напрямами:

1) правозахисна та політична діяльність, боротьба з корупцією, розвиток місцевого самоврядування та місцевої самоорганізації населення, вирішення питань житлово-комунального господарства;

2) національно-патріотичне виховання громадян, підготовка молоді до захисту незалежності і територіальної цілісності України, розвиток волонтерського руху, сприяння Збройним Силам та іншим утвореним відповідно до законів військовим формуванням та правоохоронним органам спеціального призначення, надання допомоги особам, які беруть або брали участь в антитерористичній операції в Донецькій і Луганській областях;

3) вшанування та надання допомоги учасникам боротьби за незалежність України у XX столітті, жертвам політичних репресій та членам їх сімей, впорядкування військово-меморіальних об'єктів, пов'язаних з боротьбою за незалежність і територіальну цілісність України;

4) впровадження творчих та новітніх ідей у створенні та веденні бізнесу, створення нових робочих місць, освіта та працевлаштування соціально уразливих категорій населення, у тому числі осіб з особливими потребами, внутрішньо переміщених осіб тощо;

5) популяризація здорового способу життя, спортивної діяльності, профілактики та охорони здоров'я населення;

6) утвердження ролі сім'ї в суспільстві, захист дитинства, материнства та батьківства;

7) культурно-мистецька та наукова діяльність, збереження і популяризація історичної та культурної спадщини;

8) захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, охорона навколишнього природного середовища, захист тварин.

Молодіжні ініціативи на місцевому рівні повинні бути реалізовані в більш як одній адміністративно-територіальній одиниці в межах Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

4. З метою проведення відбору кандидатів на присудження Премії утворюється Комітет з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (далі - Комітет).

Комітет розглядає відповідно до покладених на нього завдань пропозиції про присудження Премії, проводить відбір кандидатів.

Комітет складається з дев'яти осіб.

До складу Комітету входять Віце-прем'єр-міністр України (голова Комітету), Міністр молоді та спорту (заступник голови Комітету), заступник Міністра молоді та спорту (секретар Комітету), а також по два представники від всеукраїнських громадських об'єднань (за згодою), благодійних, міжнародних організацій (за згодою) та загальнодержавних засобів масової інформації (журналісти) (за згодою).

Персональний склад Комітету затверджується його головою за поданням Мінмолодьспорту.

Члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Члени Комітету зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій про висунення кандидатів на присудження Премії.

Перед початком розгляду пропозицій про висунення кандидатів на присудження Премії член Комітету зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член Комітету, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що його становлять.

Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Комітету проводить його голова або за дорученням голови Комітету його заступник.

Засідання Комітету вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Комітету вносять голова та члени Комітету.

Рішення Комітету про висунення кандидатів на присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Комітет може прийняти рішення про висунення менш як 20 кандидатів на присудження Премії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комітету.

5. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує його голова або заступник голови, що проводить засідання.

Рішення Комітету є підставою для підготовки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії.

6. Організаційне, інформаційне та технічне забезпечення діяльності Комітету покладається на Мінмолодьспорт.

7. Для здобуття Премії районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, які не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських громадських об'єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби масової інформації подають до 1 березня (у 2016 році - до 1 червня) Мінмолодьспорту, але не більш як на одну особу:

1) пропозиції про присудження Премії за формою, затвердженою Мінмолодьспортом;

2) матеріали презентації кандидата на присудження Премії (відео-, фотопрезентації, наукові та навчально-методичні публікації, матеріали в місцевих, регіональних та всеукраїнських засобах масової інформації, на веб-порталах тощо);

3) характеристику кандидата на присудження Премії із зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за підписом керівника, що скріплюється печаткою;

4) копію паспорта кандидата на присудження Премії;

5) копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті;

6) згоду кандидата на обробку персональних даних у письмовій формі;

7) довідку, що підтверджує місце проживання кандидата на здобуття Премії, яка видана в установленому порядку;

8) довідку з установи банку щодо рахунку в національній валюті.

8. Мінмолодьспорт:

1) затверджує критерії висунення кандидата на присудження Премії;

2) забезпечує прийняття та попередній розгляд документів, зазначених у пункті 7 цього Положення;

3) готує пропозиції щодо відповідності документів, зазначених у пункті 7 цього Положення, пунктам 2, 3, 7 цього Положення та подає їх разом з документами на розгляд Комітету;

4) готує щороку згідно з рішенням Комітету проект розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії та в установленому порядку подає його до 1 серпня на розгляд Кабінету Міністрів України.

9. Розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії є підставою для вручення лауреату диплома, нагрудного знака та здійснення виплати грошової винагороди.

Грошова винагорода з урахуванням утриманих податків та зборів перераховується на поточний рахунок, відкритий в установі банку.

10. Фінансування видатків, пов'язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінмолодьспорту за програмою "Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій".

11. Диплом і нагрудний знак вручаються в урочистій обстановці Прем'єр-міністром України або Віце-прем'єр-міністром України чи за їх дорученням - Міністром молоді та спорту.

У разі відсутності лауреата під час урочистого вручення диплом і нагрудний знак вручаються йому Міністром молоді та спорту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333 

 

ОПИС
диплома лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України складається з обкладинки і вкладки з текстом.

Обкладинка виготовляється з твердого картону і має форму прямокутника розміром 430 х 302 міліметри, складеного в один згин по лінії короткої сторони. Зовнішній бік обкладинки обтягнутий червоною шевровою шкірою з фланелевою підкладкою.

На лицьовому боці обкладинки - тиснений фарбою золотистого кольору напис "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України". Всередині обкладинки у місці її згину закріплено муарову синьо-жовту стрічку (співвідношення кольорів - 1:1) для вкладки.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420 х 297 міліметрів, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

На першій (лицьовій) сторінці вкладки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. У центрі сторінки синьою фарбою надруковано слова "Диплом лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України".

На другій сторінці у центрі - кольорове зображення фасаду Будинку Уряду України на фоні Державного Прапора України.

На третій сторінці синьою фарбою надруковано: "Лауреату Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України
___________________________________________________________________________".
                                                                     (прізвище, ім'я та по батькові)

Нижче зазначаються дата і номер розпорядження Кабінету Міністрів України про присудження Премії. Диплом підписується Прем'єр-міністром України. У лівому нижньому куті друкарським способом зазначається номер диплома.

(опис із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 537)

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333 

 

ОПИС
нагрудного знака лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Нагрудний знак лауреата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України має форму правильного кола діаметром 30 міліметрів з опуклим бортиком уздовж зовнішнього краю.

На лицьовій стороні нагрудного знака міститься силуетне зображення фасаду Будинку Уряду України, яке композиційно розміщене в центрі кола, що утворене розташованим у верхній частині написом "Премія Кабінету Міністрів України" і зображеною у нижній частині лавровою гілкою.

На зворотному боці нагрудного знака розміщено напис: "За особливі досягнення молоді у розбудові України".

Усі зображення і написи опуклі.

Нагрудний знак за допомогою кільця з вушком з'єднується з фігурною колодкою прямокутної витягнутої по горизонталі форми, що покрита муаровою синьо-жовтою стрічкою (співвідношення кольорів - 1:1).

Нагрудний знак виготовляється з латуні та покривається позолотою і прикріплюється до одягу за допомогою горизонтальної шпильки на зворотному боці колодки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1333 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 1005), крім абзацу першого пункту 1.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 1592 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2019).

3. Пункт 29 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

4. Пункт 65 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 364 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 12, ст. 736).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 987 "Про внесення зміни до пункту 3 Положення про Премію Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 31, ст. 2075).

7. Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 р. N 305 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 16, ст. 845).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 1207 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 51, ст. 3195), крім пункту 1 змін, що вносяться до зазначеної постанови, в частині уточнення назви Премії.

____________

 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

Фото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь